Algemene voorwaarden Onlinetrade B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid / Algemeen

1. Onlinetrade B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en ingeschreven in het

handelsregister onder nummer 69988005; hierna onlinepigtrade.

2. Onder “gebruiker” wordt in deze voorwaarden verstaan een gebruiker van de (diensten van de) website www.onlinepigtrade.com (de "website"), en/of daaraan verbonden internetdiensten, zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, en/of een partij die een overeenkomst sluit met onlinepigtrade en/of waarvoor onlinepigtrade (een) dienst(en) verricht.

3. Onder “aanbod” of “bieding” wordt in deze voorwaarden verstaan het plaatsen van een vraag en/of aanbod op de website en/of het reageren op een dergelijke vraag en/of aanbod via de website. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en/of daaraan verbonden internetdiensten, op alle diensten die door onlinepigtrade worden aangeboden, op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen van of met onlinepigtrade en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. 

5. Als onlinepigtrade niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat onlinepigtrade het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

6. De diensten van onlinepigtrade zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of als het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

7. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen voor al degenen die voor onlinepigtrade werkzaam zijn of zijn geweest, waaronder begrepen bestuurders, werknemers en hulpkrachten van onlinepigtrade en hun erfgenamen. 

8. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een gebruiker wordt door onlinepigtrade uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing.

9. Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

10. Onlinepigtrade kan de algemene voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Onlinepigtrade zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen de redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat een gebruiker na de wijziging opnieuw van de website en/of de diensten van onlinepigtrade gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

11. Op alle overeenkomsten gesloten met of rechtshandelingen met onlinepigtrade is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door daartoe bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waarin onlinepigtrade gezeteld is. 

12. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek van de gebruiker kosteloos door onlinepigtrade per post toegezonden en is ook te raadplegen via de website www.onlinepigtrade.com/algemene-voorwaarden. 

 

Artikel 2: Gebruik www.onlinepigtrade.nl

De website is een platform waar een gebruiker vraag en aanbod naar producten en diensten kan plaatsen en een gebruiker dit vraag en aanbod kan bekijken. Het doel en de werkwijze van de website en de wijze waarop gebruikers met elkaar kunnen handelen en (een) overeenkomst(en) kunnen sluiten is omschreven en toegelicht op de website www.onlinepigtrade.com/uitleg. In deze beschrijving is tevens opgenomen welke producten en diensten kunnen worden aangeboden. Gebruiker dient hiervan kennis te nemen. 

1. De website is een platform waar een gebruiker vraag en aanbod naar producten en diensten kan plaatsen en een gebruiker dit vraag en aanbod kan bekijken. Het doel en de werkwijze van de website en de wijze waarop gebruikers met elkaar kunnen handelen en (een) overeenkomst(en) kunnen sluiten is omschreven en toegelicht op de website www.onlinepigtrade.com/over-ons/uitleg. In deze beschrijving is tevens opgenomen welke producten en diensten kunnen worden aangeboden. Gebruiker dient hiervan kennis te nemen. 

2. Onlinepigtrade is geen partij bij de overeenkomst die tussen gebruikers van de website en de daarbij behorende internetdiensten tot stand komt. Gebruiker lost onderlinge geschillen zelf op en vrijwaart onlinepigtrade dienaangaande.

3. Gebruiker dient zelf onderzoek te verrichten en zich voldoende en volledig te laten informeren voordat hij een vraag of aanbod op de website plaatst of reageert op een vraag of aanbod. Onlinepigtrade voert geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de vraag, het aanbod, de veiligheid of de rechtmatigheid van de aangeboden producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen of vragen, de bevoegdheid van gebruikers om producten aan te bieden, te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van gebruikers om producten te vragen of te kopen of de diensten af te nemen. Onlinepigtrade verstrekt dienaangaande geen enkel garantie; dit in de meest brede zin van het woord. 

4. Onlinepigtrade garandeert niet dat de producten of diensten die door andere gebruikers op de website worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van gebruiker. Een en ander is volledig voor rekening en risico van gebruiker. 

5. Onlinepigtrade garandeert niet dat vragen en biedingen die op de website staan actueel zijn en niet worden ingetrokken. Onlinepigtrade staat er eveneens niet voor in dat andere gebruikers daadwerkelijk over zullen gaan tot het onderhandelen over het sluiten van een overeenkomst en/of het sluiten van een overeenkomst met gebruiker.

6. Onlinepigtrade is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen publicatie op te schorten totdat gebruiker de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

7. Onlinepigtrade is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van onlinepigtrade kan leiden. 

8. Indien vraag en aanbod aan de gebruiker de mogelijkheid geven te reageren zal onlinepigtrade, voor zover doorzending overeengekomen is, met betrekking tot de doorzending van reacties de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid dienaangaande, ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De volgende handelingen zijn in ieder geval niet toegestaan:

  • gebruik op een wijze die schadelijk is voor onlinepigtrade, andere gebruikers of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie gebruiker het emailadres via de internetdiensten en website van onlinepigtrade heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van onlinepigtrade;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen;
  • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

10. De inhoud van de website mag door gebruiker niet worden gekopieerd en/of gereproduceerd, tenzij sprake is van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onlinepigtrade. Het is gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven de werkwijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden.

11. Het is gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers, waaronder ook wordt verstaan

e-mailadressen en telefoonnummers, te verzamelen en/of andere gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten, anders dan conform de werkwijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze voorwaarden.

12. Ook is het gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar biedingen op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van onlinepigtrade is verkregen.

13. Het is niet toegestaan om biedingen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij onlinepigtrade daarvoor toestemming heeft gegeven.

14. Indien onlinepigtrade aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangt of om andere redenen van mening is dat gebruiker niet handelt in overeenstemming met toepasselijke wet- enregelgeving en/of de werkwijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden en/of de overige algemene voorwaarden en/of het Privacy Reglement (zie hierna), dan is onlinepigtrade gerechtigd – naar haar eigen beoordeling – om veiligheidsredenen en ter bescherming van andere gebruikers (onder andere) de navolgende maatregelen te treffen. Onlinepigtrade kan deze maatregelen ook nemen indien gebruiker op onredelijke en/of onrechtmatige wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien gebruiker andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort:

• de gebruiker kan worden uitgesloten van de diensten van onlinepigtrade of onlinepigtrade kan bepalen dat de gebruiker beperkt van de diensten gebruik kan maken.

• onlinepigtrade kan een of meerdere biedingen van gebruiker verwijderen zonder restitutie van een eventueel door gebruiker betaald geldbedrag. 

15. Onlinepigtrade kan de website of delen daarvan te allen tijden wijzigen. Tevens kan onlinepigtrade te allen tijden te verlenen diensten wijzigen of beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal tijdig door onlinepigtrade aan gebruiker medegedeeld worden.

16. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen verkrijgt een gebruiker geen exclusiviteit van onlinepigtrade. 

 

Artikel 3: Betaling

1. Indien betaling van een (geldelijke) vergoeding en/of kosten aan onlinepigtrade is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, op een door onlinepigtrade op de factuur aangegeven wijze, met dien verstande dat openstaande facturen door onlinepigtrade te allen tijde verrekend mogen worden met vorderingen die de wederpartij op onlinepigtrade heeft. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling van de factuur.

2. Indien betaling op de op de factuur vermelde wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is of mogelijk lijkt te zijn, is onlinepigtrade gerechtigd betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan overdracht van goederen.

3. Gebruiker is gehouden ten behoeve van onlinepigtrade op eerste vordering van onlinepigtrade zakelijke zekerheid te verschaffen voor alles wat onlinepigtrade van gebruiker te vorderen heeft.

4. Gebruiker mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van onlinepigtrade.

5. Als gebruiker niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd aan onlinepigtrade. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.

6. Als gebruiker in verzuim is, komen alle kosten die onlinepigtrade moet maken om gebruiker tot nakoming van zijn verplichtingen te bewegen, voor rekening van gebruiker. 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 

1. De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en de website en de totstandkoming daarvan wordt door onlinepigtrade naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Onlinepigtrade noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van onlinepigtrade is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van onlinepigtrade, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en website aangeboden informatie. 

2. Voor de inhoud van informatie die door derden / andere gebruikers op of via de website wordt geplaatst, is onlinepigtrade niet verantwoordelijk. Gebruiker dient informatie die voor hem van essentieel belang is altijd op juistheid te verifiëren en is dienaangaande zelf verantwoordelijk. 

3. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

4. Onlinepigtrade is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van onlinepigtrade. Onlinepigtrade garandeert niet dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

5. Indien gebruiker reageert op een vraag of aanbod dat geplaatst is de website zal onlinepigtrade met betrekking tot de doorzending van gebruikers reactie aan de aanbieder de normale zorg in acht nemen, welke van een redelijke website-exploitant verwacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van de reactie van gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Als de website verwijzingen bevat naar de websites van derden, is het de gebruiker bekend dat onlinepigtrade geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites heeft. Onlinepigtrade is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites.

7. Onlinepigtrade zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Onlinepigtrade is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit. 

8. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

9. De aansprakelijkheid van onlinepigtrade, daaronder begrepen de bestuurders(s), de werknemers en al degenen die voor onlinepigtrade  werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van onlinepigtrade uitkeert, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis. Desgewenst ontvangt de wederpartij een samenvatting van de desbetreffende polis.

10. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar van onlinepigtrade om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van onlinepigtrade beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. de dienst of het advies, echter met een maximum van € 1.000,00.

11. De totale aansprakelijkheid van onlinepigtrade is bovendien beperkt tot vergoeding van directe schade. Onlinepigtrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12. Alle rechtsvorderingen van gebruiker op onlinepigtrade, uit welke hoofde dan ook, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop gebruiker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van het vorderingsrecht en opdrachtgever dienaangaande niet binnen genoemde periode van een jaar een stuitingshandeling heeft verricht in de zin van artikel 3: 316, 3:317 of 3:318 BW.  

13. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van onlinepigtrade.

14. Gebruiker vrijwaart onlinepigtrade bovendien voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

- het aangaan van een overeenkomst op basis van een bieding;

- het gebruik van via de website gekochte producten; 

- het gebruik van via de website aangeboden diensten; 

- het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) bieding en/of het geleverde product  en/of de geleverde dienst. 

 

Artikel 5: Overmacht

Indien onlinepigtrade tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens gebruiker kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt c.q. onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van onlinepigtrade is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot het niet (volledig en/of tijdig) door een ingeschakelde hulppersoon, toeleverancier of andere derde correct nakomen van diens verplichtingen jegens onlinepigtrade of gebruiker, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van onlinepigtrade, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van onlinepigtrade liggen en voor haar redelijkerwijze niet voorzienbaar zijn, natuurrampen, stakingen, blikseminslag, sabotage, e.d. zowel bij onlinepigtrade zelf als bij door haar ingeschakelde hulppersonen, toeleveranciers of andere derden.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom en geheimhouding

1. Onlinepigtrade behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de rechtsverhouding tussen haar en gebruiker.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de website en de internetdiensten berusten bij onlinepigtrade, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of daarbuiten. 

3. Gebruiker mag de inhoud van de website en de internetdiensten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

4. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de website en de internetdiensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

5. Gebruiker verbindt zich ten opzichte van onlinepigtrade op geen enkele wijze te handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van onlinepigtrade. Het is gebruiker derhalve (onder andere) niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of (andere) rechten van intellectuele eigendom te wissen, af te schermen of anderszins onleesbaar te maken of van of uit de producten c.q. goederen, gegevens of brochures te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

6. Het is onlinepigtrade toegestaan technische of andere maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. Indien onlinepigtrade technische beschermingsmaatregelen heeft genomen, is het gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

7. Indien gebruiker informatie naar de internetdiensten en de website zendt, wordt dat geacht  geen vertrouwelijke informatie te zijn. Door toezending verleent gebruiker een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sub licentie vatbaar recht om die informatie voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), gebruikers naam in verband daarmee te publiceren, en gebruikers gegevens bekend te maken aan derden. Gebruiker staat er voor in dat gebruiker met betrekking tot alle door gebruiker ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om onlinepigtrade deze toestemming te verlenen, en gebruiker vrijwaart onlinepigtrade van alle vorderingen van derden dienaangaande. 

8. Op het gebruik van de website en de internetdiensten is tevens het Privacy Reglement van onlinepigtrade van toepassing. Gebruiker accepteert de toepasselijkheid van dit reglement. Dit reglement is in te zien, te printen en te downloaden via www.onlinepigtrade.com/privacyreglement.

  

Artikel 7: Diversen

1. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging ten laste van gebruiker, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, indien de onderneming van gebruiker wordt geliquideerd of indien haar bedrijfsactiviteiten (grotendeels) worden gestaakt, staat het onlinepigtrade vrij om de overeenkomst c.q. rechtsverhouding terstond en met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting van onlinepigtrade tot betaling van schadevergoeding. Indien gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is onlinepigtrade gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding terwijl gebruiker, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Alle vorderingen van onlinepigtrade op opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. 

2. Onlinepigtrade is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit door haar gesloten de overeenkomsten over te dragen aan een derde. De gebruiker verleent hiervoor bij voorbaat toestemming.